Drukuj
Kategoria: PLIKI DLA UCZNIÓW

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 1. Ocenianiu podlegają:

-        osiągnięcia edukacyjne ucznia

-        zachowanie ucznia

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a.     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b.     pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c.      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d.     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e.     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a.    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b.      ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

c.      ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,

d.      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

 1. Ocenianie pełni funkcję:

a.      diagnostyczną,(monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),

b.     klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).

 1. Przedmiotem oceny jest:

a.     zakres opanowanych wiadomości,

b.     rozumienie materiału naukowego,

c.     umiejętność w stosowaniu wiedzy,

d.    kultura przekazywania wiadomości,

e.    systematyczność pracy ucznia.

 1. Oceny dzielą się na:

a.    bieżące (cząstkowe),

b.    klasyfikacyjne śródroczne,

c.    klasyfikacyjne końcoworoczne.

7.      Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według następującej skali

Nr

Ocena słowna

ocena cyfrowa

skrót

1

celujący

6

cel

2

bardzo dobry

5

bdb

3

dobry

4

db

4

dostateczny

3

dst

5

dopuszczający

2

dop

6

niedostateczny

1

ndst

 1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali

Nr

Ocena słowna

skrót

1

wzorowe

wz

2

bardzo dobre

bdb

3

dobre

db

4

poprawne

pop

5

nieodpowiednie

ndp

6

naganne

nag

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wychowawcy dysponują standardami wymagań egzaminacyjnych dla danego typu szkoły (wgląd w wyżej wymienione dokumenty może mieć każdy uczeń i jego rodzic):

a.       uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu,

b.     rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu (pisemne potwierdzenie w dzienniku),

c.       rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

a.       uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy,

b.      rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu (pisemne potwierdzenie w dzienniku).

 1. Poprzez specyficzne trudności w uczeniu rozumie się trudności odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

II. ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH l KRYTERIA OCENIANIA

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań:

Wymagania podstawowe(P) – zawierają wymagania konieczne (K) i podstawowe (P)

Wymagania ponadpodstawowe (PP) - zawierają wymagania rozszerzające (R) i dopełniające (D)

Wymagania wykraczające (W) – zawierają treści spoza wymagań programowych.

Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania ponadpodstawowe, te zaś zawierają wymagania podstawowe.

Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące 40% - 60% wymagań podstawowych, zaś ocenę dostateczną uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 60% wymagań podstawowych.

Ocenę dobrą powinien otrzymać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące do 75% wymagań ponadpodstawowych, zaś ocenę bardzo dobrą uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności stanowiące powyżej 75% wymagań ponadpodstawowych.

Ocenę celującą powinien uzyskać uczeń, który opanował wiedzę i zdobył umiejętności zawarte w wymaganiach wykraczających.

Wymagania stawiane uczniom są opracowane zgodnie z przedstawioną poniżej taksonomią celów.

Poziom

Kategoria celu

Czynności ucznia

WIADOMOŚCI

Zapamiętanie wiadomości

Przypomnienie sobie pewnych terminów, faktów, praw i teorii naukowych. Wiąże się to z elementarnym poziomem rozumienia tych wiadomości; uczeń nie powinien ich mylić ze sobą ani zniekształcać.

 

 

Zrozumienie wiadomości

Przedstawienie wiadomości w innej formie niż były zapamiętane, porządkowanie i streszczanie, czynienie podstawą prostego wnioskowania.

UMIEJĘTNOŚCI

Stosowanie wiadomości
w sytuacjach typowych

Praktyczne posługiwanie się wiadomościami wg podanych uprzednio wzorów. Cel, do którego wiadomości mają być stosowane, nie powinien być bardzo odległy od celów osiąganych w toku ćwiczeń szkolnych.

Stosowanie wiadomości
w sytuacjach

problemowych

Formułowanie problemów, dokonywanie analizy i syntezy nowych zjawisk, formułowanie planu działania, tworzenie oryginalnych przedmiotów i wartościowanie przedmiotów wg pewnych kryteriów.

 

 1. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

Stopień wymagań

Zakres celów

Konkretne określenie (czasowniki operacyjne)

K

Znajomość pojęć, terminów, faktów, praw, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania.

Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości.

Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

 

  nazwać,

  zdefiniować,

  wymienić,

  zidentyfikować,

  wyliczyć,

  wskazać.

P

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania

  wyjaśnić,

  streścić,

  rozróżnić,

  zilustrować.

R

Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów.

Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

  rozwiązać,

  zastosować,

  porównać,

  sklasyfikować,

  określić,

  obniżyć,

  konstruować,

  narysować,

 scharakteryzować,

  zmierzyć,

 wybrać sposób,

  zaprojektować,

  wykreślić.

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności formowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

  udowodnić,

  przewidzieć,

  ocenić,

  wykryć,

  zanalizować,

  zaproponować,

  zaplanować.

 

 1.  

a.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

b.     Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

c.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

III.SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ l POSTĘPÓW UCZNIÓW

III.1. Formy i metody

          -     test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych z gimnazjum

          -     odpowiedź ustna,

          -     dyskusja,

            -     wypracowanie,

            -     sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału),

            -     praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

          -     praca klasowa sumatywna (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

            -     test,

            -     referat,

           -     praca w grupach,

           -     praca samodzielna,

            -     praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.,

            -     testowanie sprawności fizycznej,

            -     ćwiczenia praktyczne,

           -     ćwiczenia laboratoryjne,

            -     pokaz,

           -     prezentacje indywidualne i grupowe,

           -     prace projektowe,

          -     opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,

           -     wytwory pracy własnej ucznia,

          -      obserwacja ucznia,

         -      rozmowa z uczniem,

            -      sprawdzian wykonania pracy domowej,

           -      aktywność w zajęciach.

 III.2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

-        obiektywizm,

-        indywidualizacja,

-        konsekwencja,

-        systematyczność,

-        jawność.

 1. Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest sprawdzian kompetencji ucznia przeprowadzony na początku roku szkolnego w klasie pierwszej.
 2. Prace klasowe zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.
 3. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.
 4. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.
 5. Nauczyciel nie może zrobić następnej pracy klasowej przed oddaniem i omówieniem poprzedniej.
 6. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 lub 2 godziny zajęć tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych. Jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
 7. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
 8. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i w czerwcu.
 9. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, końcoworoczną) należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.
 10. Okres świąt i ferii powinien być wolny od pisemnych prac domowych.
 11. Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna.

III.3. Częstotliwość sprawdzania

 1. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi).
 2. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe (z zastrzeżeniem, że sumatywne prace z j. polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu).
 3. Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych; jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z czterech ocen cząstkowych uwzględniające różne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

III.4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów

 1. Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.
 2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.
 3. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni.
 5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczną może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły na skutek zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie wniesionych do dyrektora szkoły, wg zasad określonych w Rozporządzeniu MENiS z dn. 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania...z późniejszymi zmianami.
 6. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji.

III.5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów

 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
 2. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków ,,+", ,,-".
 3. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków: (+) plusy za aktywność,.

Ustala się obowiązujące dla wszystkich przedmiotów szkolnych następujące normy ilościowe stosowania tych znaków:

(+) plusy za aktywność:

-        5 w semestrze stopień bardzo dobry,

-        4 w semestrze stopień dobry,

-        3 w semestrze stopień dostateczny lub rezygnacja z oceny,

-        2 w semestrze stopień dopuszczający lub rezygnacja z oceny,

-        za jeden plus nie przewiduje się stopnia.

 1. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

-        nieobecność  ,,nb"

-        nieprzygotowanie ,,np"

-        nie ćwiczący „nc"

-        „+”, „-

-        x – nie oceniono

-        n – nieklasyfikowany

-        z – zwolniony

 1. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

-        zakres materiału,

-        data,

-        forma oceniania.

 1. W szkole obowiązuje jednolita punktacja dotycząca oceny testów i sprawdzianów pisemnych:

Niedostateczny 0 % - 29 %

dopuszczający 30 % - 49 %

dostateczny 50 % - 69 %

dobry 70 % - 85 %

bardzo dobry 86 % - 100 %

celujący - uczeń otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie z poziomu wykraczającego, z wyjątkiem próbnych egzaminów, zawodowych, gdzie stosuje się punktację zgodną z kryteriami CKE.

 1. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym.

8.     Uczniowie, którzy otrzymali ze sprawdzianu pisemnego ocenę niesatysfakcjonującą lub niedostateczną mają prawo do jego poprawy zgodnie z wymaganiami Przedmiotowych Systemów Oceniania. Punktacja za poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną.. Poprawa sprawdzianu pisemnego musi odbyć się wciągu dwóch tygodni od dnia zwrócenia sprawdzianu pisemnego. Do dziennika lekcyjnego wstawiana jest pierwsza ocena z pracy klasowej oraz ocena z poprawy. Ze względów społeczno – wychowawczych należy brać pod uwagę do ustalania stopni okresowych stopień pierwotny i z poprawy.

 1. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 IV. SPOSOBY l ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW l RODZICÓW O POSTĘPACH l OSIĄGNIĘCIACH.

Oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania wystawiane są zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Zachowania (Załącznik nr 1) po wcześniejszym zapoznaniu uczniów i ich rodziców z ww. regulaminami przez wychowawców, co jest potwierdzone podpisami w dzienniku szkolnym.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 4 razy w roku szkolnym
 6. Na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowaniu tego w dzienniku. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku.
 7. Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie rodzica (prawnego opiekuna) o przekazanej informacji.
 8. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i nie wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa uczniów), mogą odbywać się z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rozmowy z rodzicami, gdy zajdą w/w okoliczności.
 9. Po zakończeniu l semestru nauki w lutym dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do publicznej wiadomości uczniów oraz rodziców - na wywiadówce.
 10. Zgodnie z planem pracy szkoły odbywają się zebrania z rodzicami prowadzone przez wychowawców klas. Obecność nauczycieli uczących w danych klasach w czasie zebrań z rodzicami możliwa jest na wniosek uczących lub rodziców.

 

V. KLASYFIKOWANIE

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

a.      śródroczne - za l okres , przed pierwszą turą ferii zimowych a wynikającą z kalendarza roku szkolnego ( nie później niż do 20 stycznia ).

b.      końcoworoczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w WSO, oraz oceny zachowania.
 2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania, według skali określonej w WSO.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania - wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w danej klasie. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie przyjmuje łączne wyniki klasyfikacji uczniów
 4. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania ustalona zgodnie z WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione drogą administracyjną.
 5. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

a.    w przypadku organizowania praktyk zawodowych u pracodawcy – opiekun praktyk zawodowych lub kierownik szkolenia praktycznego

b.      w pozostałych przypadkachnauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne.

 1. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według skali określonej w WSO
 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
 3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych z których został zwolniony.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli nie możliwe jest ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych w przypadku zwolnienia ucznia z tych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona”.

a.      Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, , z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

b.    W przypadku ucznia, o którym mowa w punkcie 10a posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenie.

c.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 1. Uczeń, który jest nieklasyfikowany w I półroczu, jest zobowiązany w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne uzupełnić zakres materiału w terminie określonym przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym po I semestrze.
 2. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a.      realizujący indywidualny tok lub program nauki,

b.      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

c.      zmieniający typ szkoły lub profil klasy, w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania, z wyjątkiem wychowania fizycznego.

16. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu    klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ocenę ustala nauczyciel - egzaminator.
 2. Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (P, PP) obejmujących pytania egzaminacyjne.
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 4. Uczniowi szkoły zawodowej, nie klasyfikowanemu z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem technologii informacyjnej i zajęć praktycznych z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji,

-        termin egzaminu,

-        pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne),

-        wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę.

Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

b.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.23 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia.
 2. W skład komisji wchodzą::

a.       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-       dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

-       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b.      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-       dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

-       wychowawca klasy,

-       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-       pedagog,

-       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-       przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.25 podpunkt 1 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

a.     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b.    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wyniki głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa pkt. 23 podpunkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy pkt. 22 – 29 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

VI. EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a.      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b.      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjnejako egzaminujący,

c.       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjnejako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w p. 6b. może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września).

VII. PROMOWANIE

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, oraz spełnił wymogi odnośnie oceny końcoworocznej zachowania sprecyzowane w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Zachowania.

a.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne.
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz spełnił wymogi odnośnie oceny końcoworocznej zachowania sprecyzowane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania.
 3. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

VIII. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych zawartych w Załączniku nr 2 „Prawa i obowiązki uczniów ZSP nr 6”
 2. W szkole dokonuje się oceniania zachowania wg „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowania” stanowiącego Załącznik nr 1.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania…z późniejszymi zmianami.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22 listopada 2010r.

 

Załącznikami do powyższego Regulaminu są:

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania
 2. Prawa i obowiązki uczniów ZSP nr 6